Varför inte dagmamma?

Om du är på väg att välja barnomsorg för ditt barn tycker jag att du skall fundera på om du inte skall placera ditt barn hos en dagbarnvårdare (dagmamma) i ett familjedaghem i stället för i förskola.

Varför tycker jag då att du skall välja familjedaghem i stället för förskola åt ditt barn? Jo, skälen är många. Jag har själv arbetat inom förskolan, den kommunala skall jag tillägga, och sett den inifrån och vet därmed hur den fungerar. Barngrupperna är ofta väldigt stora med lite personal vilket gör att personalen ofta inte har möjlighet att ge barnen den tid och omsorg de behöver. De små barnen irrar omkring mycket på egen hand och försöker roa sig själva så gott de kan medan personalen är upptagen med andra saker eller bara har uppsikt över dem och försöker förhindra dem från att skada sig eller göra varandra illa.

Det är väldigt institutionellt och opersonligt i förskolan eftersom det finns så lite tid för personalen att exempelvis sitta ned och läsa en bok för några barn eller sitta i soffan med de barn som precis har blivit väckta så att de får vakna till på ett behagligt sätt. De stora barngrupperna och den låga personaltätheten gör det svårt att ha en nära kontakt med barnen och mycket av arbetet med dem sker som på löpande band. En personal som arbetar inom förskolan uttrycker sig så här: "Nu är det ju så många barn att man inte hinner mer än byta blöjor, att gå ut och in, att ge dem mat och se till att de får sova. Det finns inte utrymme för någonting annat". [1]
 

Barngrupperna ser ut att bli allt större

Barngrupperna i förskolan ser ut att bli allt större eftersom det verkar bli allt vanligare att förskolor väljer att arbeta i block. Att arbeta i block kan kortfattat beskrivas som att två avdelningar/grupper slås samman till en enda stor avdelning/grupp med dubbelt så mycket barn och personal. Utifrån den stora gruppen kan barnen sedan delas in på olika sätt. Detta innebär att barngrupperna kan vara väldigt stora och att en ettåring kan skolas in i en grupp på närmare 40 barn. De stora barngrupperna och den låga personaltätheten är extra skadlig för de yngsta barnen som har ett större behov av att knyta an till en eller flera vuxna och ett större behov av att få vara i ett mindre sammanhang än vad äldre barn har. Lisa Skiöl och Ehline Larsson på Barnombudsmannen i Uppsala ifrågasätter förskolans arbetssätt där de arbetar i block
 

Hög ljudnivå

Ljudnivån är något som också behöver nämnas i sammanhanget. Den är ofta så hög i förskolan att risk för hörselskador föreligger och så hög att personal ibland använder öronproppar. Folkhälsomyndigheten skrev i en annonsbilaga som gavs ut i samband med Almedalsveckan 2014 följande: "Mätningar har visat att barn i förskolan exponeras för mycket höga ljudnivåer under vistelse inomhus. I en undersökning fann man t.ex. att barnen exponerades för genomsnittliga (LAeq) och maximala (LAmax) ljudnivåer som var så höga att de i industrin och liknande bullriga miljöer kräver åtgärder av arbetsgivaren, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter." 
 

Ökad infektionsrisk

En annan sak som är värd att uppmärksamma är infektionsrisken i förskolan. Eftersom så många barn vistas tillsammans där ökar risken att drabbas av infektioner. Ju fler barn man är tillsammans med, desto större är risken att man själv drabbas av infektioner.
 

Förvaring av barnen

En del föräldrar tycks tro att alla barn, även små barn, behöver gå i förskola för att de skall lära sig saker, men att lära sig saker är inte det en ett- eller tvååring behöver mest. Ett- och tvååringar har framförallt behov av en kontinuerlig och trygg relation till ett fåtal anknytningspersoner. [2] Den erfarenhet jag har av förskolan är dessutom att de små barnen inte lär sig mycket utan att verksamheten i mångt och mycket handlar om förvaring. 

Även barn som går i familjedaghem får lära sig saker och dagbarnvårdarna (dagmammorna) arbetar mot Skolverkets allmänna råd för familjedaghem och mot läroplanen. Det kan dessutom vara lättare för barnen att lära sig saker hos en dagbarnvårdare än i en förskola eftersom omsorg, samspel och goda anknytningar är en förutsättning för lärande. [3]
 

Nära kontakt med dagbarnvårdaren

Ytterligare en positiv aspekt med att ha sitt barn hos en dagbarnvårdare (dagmamma) är att man som förälder har kontakt med denna varje dag och på så sätt hela tiden kan följa barnets utveckling och informera sig om hur det går för barnet. Hos en dagbarnvårdare finns det även större möjlighet för barnen att få göra andra, lite mer annorlunda saker än i en förskola eftersom barngruppen inte är så stor och det därmed blir lättare för dagbarnvårdaren att ta med barnen på olika aktiviteter.
 

Boktips

Jag vill rekommendera boken Förskola för de allra minsta - på gott och ont som är skriven av Magnus Kihlbom, psykoanalytiker och barnpsykiater, Birgitta Lidholt, leg. psykolog och Gunilla Niss, leg. psykolog. Den är en riktig ögonöppnare vad gäller den negativa inverkan förskolan kan ha på de yngsta barnen.

Läs gärna min artikel "Är förskolan skadlig för små barn?"!

Här hittar du familjedaghem i Uppsala.

Litteraturlista
1   Magnus Kihlbom, Birgitta Lidholt och Gunilla Niss, 2013: Förskola för de allra minsta - på gott och ont. Stockholm: Carlsson Bokförlag.  s. 64 - 65.
2  Kihlbom med flera, s. 126 - 127.
3  Kihlbom med flera, s. 71.